CCPA

Definities

Website

https://www.wiet.info of Wiet

Eigenaar (of wij)

Duidt de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon aan die deze Website aan Gebruikers ter beschikking stelt.

Gebruiker (of jij)

Duidt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan die deze website gebruikt.

Deze privacyverklaring voor inwoners van Californië vormt een aanvulling op de informatie in het privacybeleid van de website en is uitsluitend van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die in de staat Californië wonen. We hebben deze kennisgeving aangenomen om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) en alle termen die in de CCPA zijn gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis wanneer ze in deze kennisgeving worden gebruikt.

Informatie die we verzamelen

De website verzamelt informatie die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, verwijst naar, kan worden geassocieerd met, of redelijkerwijs kan worden gekoppeld, direct of indirect, aan een bepaalde consument of apparaat (“persoonlijke informatie”).

Website heeft met name de volgende categorieën persoonlijke informatie van zijn consumenten verzameld in de afgelopen 12 maanden:

CategorieVoorbeeldenVerzameld
A. Identificatiegegevens.Een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificator, online identificator, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere soortgelijke identificatoren.JA
B. Categorieën met persoonlijke gegevens die worden vermeld in het California Customer Records-statuut (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).Een naam, handtekening, burgerservicenummer, fysieke kenmerken of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, rijbewijs- of staatsidentificatiekaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debet kaartnummer of andere financiële informatie, medische informatie of informatie over de ziektekostenverzekering.JA
C. Beschermde classificatiekenmerken onder Californische of federale wetgeving.Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, huidskleur, afkomst, nationale afkomst, staatsburgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, medische toestand, fysieke of mentale handicap, geslacht (inclusief geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of bevalling en aanverwante medische aandoeningen), seksuele geaardheid, veteranen- of militaire status, genetische informatie (inclusief familiale genetische informatie).JA
D. Commerciële informatie.Registraties van persoonlijke eigendommen, producten of diensten die zijn gekocht, verkregen of overwogen, of andere koop- of consumptiegeschiedenissen of -tendensen.JA
E. Biometrische informatie.Genetische, fysiologische, gedrags- en biologische kenmerken of activiteitspatronen die worden gebruikt om een sjabloon of andere identificator of identificerende informatie te extraheren, zoals vingerafdrukken, gezichtsafdrukken en stemafdrukken, iris- of netvliesscans, toetsaanslagen, gang of andere fysieke patronen, en slaap , gezondheids- of trainingsgegevens.JA
F. Internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit.Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met een website, applicatie of advertentie.JA
G. Geolocatiegegevens.Fysieke locatie of verplaatsingen.JA
H. Sensorische gegevens.Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie.JA
I. Beroeps- of werkgerelateerde informatieHuidige of vroegere functiegeschiedenis of prestatiebeoordelingen.JA
J. Niet-openbare onderwijsinformatie (volgens de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).Onderwijsdossiers die rechtstreeks verband houden met een student die worden bijgehouden door een onderwijsinstelling of een partij die namens haar optreedt, zoals cijfers, cijferlijsten, klassenlijsten, studentenroosters, studentidentificatiecodes, financiële informatie van studenten of tuchtgegevens van studenten.JA
K. Gevolgtrekkingen getrokken uit andere persoonlijke informatie.Profiel dat de voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, capaciteiten en aanleg van een persoon weerspiegelt.JA

Persoonlijke informatie omvat niet:

 • Openbaar beschikbare informatie uit overheidsarchieven.
 • Geanonimiseerde of geaggregeerde consumenteninformatie.
 • Informatie die is uitgesloten van het toepassingsgebied van de CCPA, zoals bepaalde gezondheids- of medische informatie en andere informatiecategorieën die door verschillende wetten worden beschermd.

We verkrijgen de hierboven vermelde categorieën persoonlijke informatie uit de volgende categorieën bronnen:

 • Rechtstreeks van jou. Bijvoorbeeld van formulieren die u invult of producten en diensten die u afneemt.
 • Indirect van jou. Bijvoorbeeld door uw handelingen op onze Website te observeren.

Gebruik van persoonlijke informatie

We kunnen de persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken of openbaar maken voor een of meer van de volgende zakelijke doeleinden:

 • Om te voldoen aan de reden waarom u de informatie heeft verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens deelt om een prijsopgave aan te vragen of een vraag te stellen over onze diensten, zullen we die persoonlijke informatie gebruiken om op uw vraag te reageren. Als u uw persoonlijke gegevens verstrekt om een product of dienst te kopen, zullen we die informatie gebruiken om uw betaling te verwerken en de levering te vergemakkelijken. We kunnen uw gegevens ook opslaan om nieuwe productbestellingen te vergemakkelijken of retourzendingen te verwerken.
 • Om uw verzoeken, aankopen, transacties en betalingen te verwerken en transactiefraude te voorkomen.
 • Om u ondersteuning te bieden en te reageren op uw vragen, inclusief om uw zorgen te onderzoeken en aan te pakken en om onze antwoorden te controleren en te verbeteren.
 • Om te reageren op verzoeken van wetshandhavers en zoals vereist door toepasselijke wetgeving, gerechtelijk bevel of overheidsvoorschriften.
 • Zoals aan u beschreven bij het verzamelen van uw persoonlijke informatie of zoals anderszins uiteengezet in de CCPA.
 • Om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van ons of onze gelieerde ondernemingen te evalueren of uit te voeren waarin persoonlijke informatie die door ons of onze gelieerde ondernemingen over onze websitegebruikers wordt bewaard, tot de overgedragen activa behoort.

We zullen geen aanvullende categorieën persoonlijke informatie verzamelen of de persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken voor wezenlijk verschillende, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Persoonlijke informatie delen

We kunnen uw persoonlijke gegevens voor zakelijke doeleinden aan een derde partij bekendmaken. Wanneer we persoonlijke informatie vrijgeven voor een zakelijk doel, gaan we een contract aan waarin het doel wordt beschreven en waarin wordt vereist dat de ontvanger die persoonlijke informatie vertrouwelijk houdt en niet gebruikt voor enig ander doel dan het uitvoeren van het contract.

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën van derden:

 • Dienstverleners
 • Gegevensaggregators

Uw rechten en keuzes

De CCPA geeft consumenten (ingezetenen van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. In dit gedeelte worden uw CCPA-rechten beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Rechten op toegang tot specifieke informatie en gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om te verzoeken dat wij bepaalde informatie aan u bekendmaken over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke informatie in de afgelopen 12 maanden. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd (zie Rechten voor toegang, gegevensoverdraagbaarheid en verwijdering uitoefenen), zullen we u het volgende bekendmaken:

 • De categorieën van persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • De categorieën van bronnen voor de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie.
 • De categorieën van derden met wie we die persoonlijke informatie delen.
 • De specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld (ook wel een verzoek tot gegevensoverdraagbaarheid genoemd).
 • Als we uw persoonlijke gegevens voor zakelijke doeleinden hebben verkocht of openbaar gemaakt, twee afzonderlijke lijsten die het volgende onthullen:
  • verkoop, waarbij de persoonlijke informatiecategorieën worden geïdentificeerd die elke categorie ontvanger heeft gekocht en
  • openbaarmakingen voor zakelijke doeleinden, waarbij de persoonlijke informatiecategorieën worden geïdentificeerd die elke categorie ontvanger heeft verkregen.

Rechten voor verwijderingsverzoeken

U hebt het recht om te verzoeken dat we al uw persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld en bewaard, verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek hebben ontvangen en bevestigd (zie Rechten op toegang, gegevensoverdraagbaarheid en verwijdering uitoefenen), zullen we uw persoonlijke gegevens uit onze administratie verwijderen (en onze dienstverleners opdracht geven om te verwijderen), tenzij er een uitzondering van toepassing is.

We kunnen uw verwijderingsverzoek afwijzen als het bewaren van de informatie voor ons of onze dienstverlener(s) noodzakelijk is om:

 • De transactie voltooien waarvoor we de persoonlijke informatie hebben verzameld, een goed of dienst leveren waarom u hebt gevraagd, acties ondernemen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht binnen de context van onze lopende zakelijke relatie met u, of anderszins ons contract met u uitvoeren.
 • Beveiligingsincidenten detecteren, beschermen tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten, of degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten vervolgen.
 • Debug producten om fouten te identificeren en te repareren die de bestaande beoogde functionaliteit aantasten.
 • Voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Wetboek van Strafrecht § 1546 seq.). Alleen intern gebruik mogelijk maken dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons.
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Ander intern en rechtmatig gebruik van die informatie maken dat verenigbaar is met de context waarin u deze hebt verstrekt.

Uitoefening van toegangsrechten, gegevensoverdraagbaarheid en verwijderingsrechten

Om de hierboven beschreven toegangs-, gegevensportabiliteits- en verwijderingsrechten uit te oefenen, dient u een verifieerbaar consumentenverzoek bij ons in door:

 • Bel ons op +1-856-696-1107
 • E-mail ons op admin@wiet.com

Alleen u, of een persoon die is geregistreerd bij de California Secretary of State en die u machtigt om namens u te handelen, mag een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot uw persoonlijke informatie. U kunt ook namens uw minderjarige kind een verifieerbaar consumentenverzoek indienen.

U mag binnen een periode van 12 maanden slechts twee keer een verifieerbaar consumentenverzoek tot inzage of gegevensoverdraagbaarheid doen. Het verifieerbare consumentenverzoek moet:

 • Geef voldoende informatie die ons in staat stelt redelijkerwijs te verifiëren dat u de persoon bent over wie we persoonlijke informatie hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Beschrijf uw verzoek met voldoende details zodat wij het goed kunnen begrijpen, evalueren en erop kunnen reageren.

We kunnen niet op uw verzoek reageren of u persoonlijke informatie verstrekken als we uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek te doen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie op u betrekking heeft.

Het doen van een verifieerbaar consumentenverzoek vereist niet dat u een account bij ons aanmaakt.

We zullen persoonlijke informatie die wordt verstrekt in een verifieerbaar consumentenverzoek alleen gebruiken om de identiteit van de aanvrager of de bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren.

Reactietijd en formaat

We streven ernaar om binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst te reageren op een verifieerbaar verzoek van de consument. Indien wij meer tijd nodig hebben, zullen wij u schriftelijk de reden en verlengingstermijn meedelen.

We zullen onze schriftelijke reactie per post of elektronisch bezorgen, naar uw keuze.

Alle openbaarmakingen die we verstrekken, hebben alleen betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verifieerbare verzoek van de consument. In het antwoord dat we geven, wordt ook uitgelegd waarom we niet aan een verzoek kunnen voldoen, indien van toepassing. Voor gegevensportabiliteitsverzoeken zullen we een formaat selecteren om uw persoonlijke informatie te verstrekken dat gemakkelijk bruikbaar is en u in staat moet stellen om de informatie ongehinderd van de ene entiteit naar de andere entiteit te verzenden.

We brengen geen kosten in rekening om uw verifieerbare consumentenverzoek te verwerken of erop te reageren, tenzij het buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als we vaststellen dat het verzoek een vergoeding rechtvaardigt, zullen we u vertellen waarom we die beslissing hebben genomen en u een kostenraming geven voordat we uw verzoek voltooien.

Persoonsgegevens Verkoop

Wij zullen uw persoonlijke gegevens aan geen enkele partij verkopen. Als we in de toekomst verwachten dat we uw persoonlijke informatie aan een partij zullen verkopen, zullen we u de opt-out- en opt-in-rechten geven die vereist zijn door de CCPA.

Non-discriminatie

We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw CCPA-rechten. Tenzij toegestaan door de CCPA, zullen we niet:

 • Je goederen of diensten weigeren.
 • U verschillende prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, onder meer door kortingen of andere voordelen toe te kennen of boetes op te leggen.
 • U een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aanbieden.
 • Suggereren dat u een andere prijs of tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten ontvangt.

Andere privacyrechten in Californië

De Californische “Shine the Light”-wet (Civil Code Section § 1798.83) staat gebruikers van onze website die ingezetenen van Californië zijn toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun directmarketingdoeleinden. Stuur hiervoor een e-mail naar admin@wiet.com

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen we de bijgewerkte kennisgeving op onze website plaatsen en de ingangsdatum van de kennisgeving bijwerken. Als u onze website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, de manieren waarop we uw informatie verzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven en in ons privacybeleid, uw keuzes en rechten met betrekking tot dergelijk gebruik, of uw rechten onder de wet van Californië wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. neem gerust contact met ons op via:

 • Telefoon: +1-856-696-1107
 • Website: https://www.wiet.info
 • E-mail: admin@wiet.com

Laatst bijgewerkt: May 4, 2023