Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van alle inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn op de website https://www.wiet.info (de “dienst”) beheerd door Wiet (“ons”, “wij” of “onze”).

Uw toegang tot onze diensten is onderworpen aan uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen en alle andere operationele regels en beleidsregels die zijn gepubliceerd en die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gepubliceerd.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u onze Diensten opent of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van onze Services, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, mag u onze Services niet openen of gebruiken.

Intellectueel eigendom

De Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van Ons of van derden aan u over, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijke eigendommen blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij Wiet en haar licentiegevers.

Diensten van derden

Bij het gebruik van de Services kunt u gebruikmaken van services, producten, software, insluitingen of toepassingen van derden die zijn ontwikkeld door een derde partij (“Services van derden”).

Als u Diensten van Derden gebruikt, begrijpt u dat:

  • Elk gebruik van een dienst van derden is op eigen risico en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens iemand voor websites of diensten van derden.
  • U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Rekeningen

Waar voor het gebruik van een deel van onze Services een account vereist is, stemt u ermee in ons volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountgegevens en het beveiligen van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service. U mag uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wanneer u zich bewust wordt van enige andere inbreuk op de beveiliging.

Koppelingen naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Wiet.

Wiet aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Wiet is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of Diensten.

We raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Services op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Als u de Overeenkomst of uw Wiet-account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van onze Diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantiedisclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Vrijwaring

Onze Diensten worden geleverd “AS IS”. en “ZOALS BESCHIKBAAR”. Wiet en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch Wiet, noch haar leveranciers en licentiegevers geven enige garantie dat onze Diensten foutloos zullen zijn of dat de toegang daartoe continu of ononderbroken zal zijn.

U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico inhoud of services downloadt van of anderszins verkrijgt via onze Services.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Behalve voor zover de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, zijn de Overeenkomst en elke toegang tot of gebruik van onze Services onderworpen aan de wetten van New York.

De juiste plaats voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en elke toegang tot of gebruik van onze Services zijn de staats- en federale rechtbanken in New York.

Veranderingen

Wiet behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen.

Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen, laten we u dit weten door een bericht op onze website te plaatsen of door u een e-mail of ander bericht te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. In de kennisgeving wordt een redelijke termijn aangegeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

We zullen proberen om in ieder geval te voorzien
30
dagen voorafgaand aan de effectieve wijzigingen. Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, dient u te stoppen met het gebruik van onze Services binnen de aangegeven kennisgevingsperiode, of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezet gebruik van onze Services is onderworpen aan de nieuwe voorwaarden.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via
admin@wiet.com


Laatst bijgewerkt: May 4, 2023